۱۰
 خیار قانونی ازماده ۳۹۶ تا ۴۵۷ قانون مدنی به نظم و شعر


خیارات ازقرار زیر هستند  

    میان عاقدین زنجیر هستند 

       خیار مجلس اغازین خیار است 

            به ختم مجلس اثارش دیار است

 

 

خیارثانوی حیوان خیار است
که خاص دامهای برد بار است

تاخردر ثمن نوعی خیارست
که ایامش سه روز ازگار است

سه قسم فوق هنگامی خیاراست
که عقدبیع دردستورکاراست

خیار رویت ان دیگرخیار است
که ان نادیده را حق خیاراست

تخلف از صفت هم یک خیاراست
نبود وصف مبنای خیار است

خیارغبن مغبون را به کار است
چو فوریت برایش اشکاراست

خیار عیب هم نوعی خیاراست
که بهر مشتری چند اختیار است

گهی ارش و گهی فسخ و خیاراست
گهی اخذ مبیع عیب دار است

فریب و دلس و تزویر ان خیار است
که بر ان خدعه و نیرنگ بار است

تبعض صفقه را نوعی نقار است
که بعضش باطل و بعضش خیار است

مهمتر از همه شرط خیار است
که با شرط و توافق برقرار است

خیار اشتراط اخر خیار است 
که خلف شرط را حاصل خیار است

خیارات دگر در فقه پیداست 
ولکن انچه قانونی است اینهاست