دیه کامل :190/000/000
یک ده هزارم:19/000
یک هزارم:190/000
یک صدم:1/900/000
نیم صدم:950/000
یک دهم درصد:190/000
دو دهم درصد:380/000
سه دهم درصد:570/000
چهار دهم درصد:760/000
پنج دهم درصد:950/000
شش دهم درصد:1/140/000
هفت دهم درصد1/330/000
هشت دهم درصد:1/520/000
نه دهم درصد:1/710/000
یک صدم دیه کامل :1/900/000
دو درصد دیه:3/800/000
سه درصد دیه:5/700/000
چهار درصد دیه:7/600/000
پنج درصد دیه:9/500/000
شش درصد دیه:11/400/000
هفت درصد دیه:13/300/000
هشت درصد دیه:15/200/000
نه درصد دیه:17/100/000
ده درصد دیه:19/000/000
یک دهم دیه:19/000/000
دو دهم دیه:38/000/000
سه دهم دیه:57/000/000
چهار دهم دیه:76/000/000
پنج دهم دیه:95/000/000
شش دهم دیه:114/000/000
هفت دهم دیه:133/000/000
هشت دهم دیه:152/000/000
نه دهم دیه:171/000/000
نصف دیه کامل:95/000/000
ثلث دیه کامل:63/333/333
ربع دیه کامل:47/500/000
خمس دیه کامل:38/000/000
دیه کامل در ماه های حرام:253/333/333

 

  نکات حقوقی