بسمه تعالي


استشهاديه
اينجانب ................. فرزند ........... ش‌ش ........... صادره از .......... متولد ............... مقيم .......... آقاي ........... فرزند ............ را از طريق .............. مي‌شناسم. ايشان داراي شغل ............ مي‌باشد/ نمي‌باشد و ماهيانه ......... ريال درآمد دارد/ ندارد و توانايي پرداخت دفعي محكوم‌به به مبلغ .......... ريال را ندارد و حاضرم در دادگاه با اتيان سوگند شرعي حقيقت را ابراز نمايم.‌
آدرس: امضاء


اينجانب ................. فرزند ........... ش‌ش ........... صادره از .......... متولد ............... مقيم .......... آقاي ........... فرزند ............ را از طريق .............. مي‌شناسم. ايشان داراي شغل ............ مي‌باشد/ نمي‌باشد و ماهيانه ......... ريال درآمد دارد/ ندارد و توانايي پرداخت دفعي محكوم‌به به مبلغ .......... ريال را ندارد و حاضرم در دادگاه با اتيان سوگند شرعي حقيقت را ابراز نمايم.‌
آدرس: امضاء


اينجانب ................. فرزند ........... ش‌ش ........... صادره از .......... متولد ............... مقيم .......... آقاي ........... فرزند ............ را از طريق .............. مي‌شناسم. ايشان داراي شغل ............ مي‌باشد/ نمي‌باشد و ماهيانه ......... ريال درآمد دارد/ ندارد و توانايي پرداخت دفعي محكوم‌به به مبلغ .......... ريال را ندارد و حاضرم در دادگاه با اتيان سوگند شرعي حقيقت را ابراز نمايم.‌
آدرس: امضاء


اينجانب ................. فرزند ........... ش‌ش ........... صادره از .......... متولد ............... مقيم .......... آقاي ........... فرزند ............ را از طريق .............. مي‌شناسم. ايشان داراي شغل ............ مي‌باشد/ نمي‌باشد و ماهيانه ......... ريال درآمد دارد/ ندارد و توانايي پرداخت دفعي محكوم‌به به مبلغ .......... ريال را ندارد و حاضرم در دادگاه با اتيان سوگند شرعي حقيقت را ابراز نمايم.‌
آدرس: امضاء

 

 

 

  نکات حقوقی