رأي قطعي است که مراحل بدوي و تجديدنظر را گذارنده باشد، يا به دليل انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعيت يافته باشد و يا اساساً قابل تجديدنظر نبوده و با صدور از دادگاه بدوي طبق قانون قطعي تلقي گردد.


رأي قاطع دعوي رأيي است که با صدور و قطعيت آن، دعوي مختومه گردد. در خصوص آراء بايد توجه داشته باشيم که همه احکام صادره از دادگاه رأي قاطع دعوي تلقي مي‌شوند، زيرا صرفنظر از اينکه به نفع خواهان يا خوانده باشند، دعوي را فيصله مي‌دهند، لذا اصطلاح قاطع دعوي بيشتر در مورد قرارها به کار مي‌رود. در حقيقت در يک تقسيم بندي قرارهاي صادره ا محاکم به قرارهاي قاطع دعوي و قرارهاي غيرقاطع دعوي يا قرارهاي مقدماتي (تمهيدي) تقسيم مي‌شوند. قرارهايي مثل قرار رد دعوي، قرار عدم استماع جزء قرارهاي قاطع دعوي هستند زيرا پرونده قضايي را مختومه مي‌نمايند، هرچند که خواهان مي‌تواند دعوي خود را مجدداً تکرار نمايد. ولي قرارهايي مثل قرار کارشناسي، قرار استماع گواهي گواهان، قرار اتيان سوگند، قرار معاينه و تحقيق محلي در زمره قرارهاي اعدادي و غيرقاطع دعوي قرار مي‌گيرد.


رأي نهايي، رأي است که با گذراندن مرحله فرجامي و يا انقضاي مهلت فرجامخواهي، قابل اعتراض نباشد و يا اساساً قابل فرجام نباشد.

  نکات حقوقی