متن کامل وکالتنامه کاری جامع

 مشخصات موكل

 نام و نام خانوادگي . . . . . . . . . . .. فرزند . . . . . . .  دارنده شناسنامه شماره. . . . . . . . . . . . . . . . صادره . . .... تاريخ تولد / / ١٣ محل تولد . . . . . . . . شغل . . . . . . . . به نشاني: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

مشخصات وكيل

نام و نام خانوادگي . . . . . . . . . . .. فرزند . . . . . . .  دارنده شناسنامه شماره. . . . . . . . . . . . . . . . صادره . . .... تاريخ تولد / / ١٣ محل تولد . . . . . . . . شغل . . . . . . . . به نشاني: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

 

 

موردوکالت

 رسيدگي به کليه امور اداري  هر چه و از هر نوع و تحت هر اسم و عنوان که باشد و مراجعه به کليه ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي اعم از وزارت  جهاد سازندگي سازمان مراتع و جنگلها و اراضي باير منابع طبيعي دارائي شهرداري ثبت اسناد و املاک شرکتهاي آب و برق و گاز و مخابرات و اداره امور ارتباطات سيار و بانکها و دفاتر اسناد رسمي، سازمان ملي زمين و مسکن و سازمان امور اراضي، مجمع امور صنفي و اتحاديه صنوف، سازمان تامين اجتماعي، اداره کل ماليات بر ارث و اراضي باير مجتمع هاي قضائي و انتظامي و شعب بازپرسي و دادسراها ، دادگاههاي عمومي و انقلاب و کلانتريها و اداره راهنمائي و رانندگي و شماره گذاري (کليه  مناطق) ، ستاد اجرائي فرمان امام (ره) ،بنياد جانبازان بنياد شهيد و ساير مراجع قانوني از طرف  و تنظيم اسناد تعهد و گواهي  امضاء با هر الزامي که باشد و رتق و فتق و حل و فصل و اجرا و انجام امور اداري و مالي و تقاضا و دريافت کليه مفاصا حسابها و مجوزها و پاسخ هاي استعلاميه اعم از پايان کار، عدم خلاف، استعلام ثبت اسناد مالکيت اعم ازاصل و المثني و صورت مجالس تفکيکي و اصلاحي انحصار وراثت و گواهي ماليات برارث وغيره و سايرکارهاي حقوقي و صدور اجرائيه  نسبت به هر موضوع که بخواهد و تعقيب جريانات اجرا تا حصول نتيجه و پرداخت ديون

و وصول مطالبات و طرح و اقامه دعوي حقوقي و کيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و تقديم عرض حال و تعقيب دعاوي و شرکت در دادگاههاي اختصاصي و کمسيونهاي حق اختلاف در شهرداري و يا دارائي ودادگاهها و غيره در جميع مراحل از نخستين تا فرجام وهمچنين دفاع از طرف و احقاق حق و حفظ حقوق و جوابگوئي به دعاوي اشخاص در تمامي مراحل و حضور در کليه جلسات مراجع و محاکم و کميسيونها و اعتراض به احکام و آراء صادره و تقاضاي رسيدگي قانوني و طي کليه مراحل مندرج در مواد 35و36 آئين دادرسي مدني و اقدام دررفع هرنوع موانع و مشکلات و ايراداتي که احتمالاَ دراثناء جريان عمليات اجرائي و اداري و محاکمات و ساير امور پيش آيد با حق تعيين داور و حکم و مصدق و کارشناس و تعيين و عزل وکيل و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعيين جاعل و دعاوي خسارات و استرداد دعوا و تقاضاي جلب شخص ثالث و دفاع از دعاوي و دعوي متقابل و تقاضاي توقيف و تامين و صدور اجرائيه نسبت به احکام و اراصادره و اخذ محکوم به و صلح وسازش و رفع خصومت در هر امري که لازم باشد و پيش آيد و اقدام در خلع يد و تخليه املاک از يد متجاوزين و متصرفين و مستاجرين و انجام ساير تشريفات لازمه عمل وکالت .

حدود اختيارات : وکيل نامبرده در بالا با حق توکيل به غير ولوکراراً و مع الواسطه عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن  تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف  اختيار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده  بمنزله  امضاء و اقدامات  نافذ و معتبر است به اقرار در ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وكيل و يا ضم امين و يا وكيل ديگر تا انجام مورد وكالت شرط گرديد.

 

نام و نام خانوادگي موكل:

تاريخ: / / ١٣

محل امضاء