جراي حكم ضرر و زيان بايد توسط چه مرجعي و تحت نظر چه مقامي انجام ‌شود؟

 

 

285

 

سؤال ـ اجراي حكم ضرر و زيان بايد توسط چه مرجعي و تحت نظر چه مقامي انجام ‌شود؟

 

نظريه شماره 336/7ـ26/1/1388

 

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 

اجراي حكم توسط واحد اجراي احكام دادسرا انجام مي‌گيرد و چون حسب مقـررات ماده 35 آيين‌نامه اصلاحـي قانون تشكيل دادگاههاي عـمومي و انقلاب مصوب 19/6/1387 رياست محـترم قـوه قضائيه، اجراي حكم بايد تحـت‌نظر رئيس دادگاه صادركننده حكم صورت گيرد لذا در هر مورد كه نياز به صدور دستور قضائي باشد، واحد اجراي احكام بايد پرونده را جهت صدور دستور مقتضي به نظر دادگاه موصوف برساند و در ساير موارد رأساً نسبت به اجراي حكم اقدام

  نکات حقوقی