چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم‌الرعايه نيست.
 

 

سؤال ـ آيا مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني در مورد مستثنيات دين در مواردي كه محكوميت شخص استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد، لازم‌الرعايه است؟


نظريه شماره1450/7 ـ 3/3/1385


نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه


گرچه ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(1) مصوب 1379، اجراء رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعلام داشته، اما به صراحت تبصره ذيل همان ماده، احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم‌ عليه يا ضبط آن از شمول ماده مذكور مستثني شده است. همان‌طور كه طبق ماده 527 قانون مذكور(2) نيز موردي كه رأي دادگاه بر استرداد عين مال باشد مشمول مقررات اين فصل نيست. بنابراين چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم‌الرعايه نيست. بعبارت ديگر چون در مورد عين، ماده (527) تعيين تكليف نموده‌است، تبصره ذيل ماده 523 منصرف از مورد عين است و به طور كلي، احكام مبني بر استرداد، اموال محكوم عليه را شامل مي‌شود.

 

  نکات حقوقی