اگر کسی علیه کسی شکایت کیفری چک کرده باشد هم زمان می تواندبرای وصول وجه چک خود به اجراییات ثبت مراجعه نماید واگر صادر کننده چک مالی معرفی ننماید و یا از او مالی پیدا نشود آنگاه می تواند تقاضای ممنوع الخروجی او را از اجراییات ثبت بنماید.

  نکات حقوقی