مهریه دین مرد تلقی میشود و بعد از مرگ جز دیون اوست. اما شخص صلاحیتدار برای مطالبه آن زن است و هر زمان که خواست می تواند مطالبه کند و اگر زن فوت کند و مهریه را قبل از مرگ مطالبه نکرده باشد وارث او ((نمیتوانند)) آنرا مطالبه نمایند.

  نکات حقوقی