اگر مالک بابت سرقفلی ملک از مستاجر وجهی را دریافت نکند؛ در صورتی که مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد؛ و بابت اجاره ملک از مستاجر بعدی سرقفلی دریافت نماید؛ هرگاه مالک بخواهد ملک را تخلیه نماید، مستاجر دوم حقی برای سرقفلی نخواهد داشت.

  نکات حقوقی