برای مطالبه وجه چک بالای ۵۰ میلیون ریال، باید از طریق دادگاه محل اقامت صادر کننده چک اقدام نمود. اگر قرار است از مسوولیت تضامنی ظهرنویسان استفاده شود، میتوان از طریق دادگاه های محل اقامت هریک از ظهرنویسان نیز اقدام کرد.

  نکات حقوقی