اگر مرد محکوم به پرداخت مالی شود مثل مهریه یا نفقه، یکبار صدور اجراییه کافی است و اگر مرد از اجرای دین خود امتناع کند لازم نیست اجراییه دیگری صادر شود و عملیات اجرایی با اخطاریه واحد اجرای احکام به محکوم علیه (مرد) ادامه می یابد.

 

  نکات حقوقی