ولی دم همان ورثه مقتول اند بجز زوج و زوجه که حق قصاص ندارند اگر صاحب حق قصاص فوت کند حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.

  نکات حقوقی