هبه جایز است. اما به فوت، جنون و سفه منفسخ نمی شود چون عقد غیر اذنی است.

  نکات حقوقی