امضا کننده پشت چک، اعم از آن که ضامن باشد، یا ضمن امضا چک را منتقل کرده باشد،با صادر کننده چک مسوولیت تضامنی دارد. دارنده چک می تواند به امضا کننده پشت چک و صادرکننده اصلی چک، همزمان مراجعه نماید.

  نکات حقوقی