اگر در قراردادهای پیش فروش مسکن، فروشنده در تحویل پارکینگ یا انباری تاخیر داشته باشد، مکلف است به نسبت تاخیر، هزینه متعارفی که خریدار برای انبارداری کالاهایش، و یا توقف اتومبیل او پرداخت نموده است. به نسبت هر روز به خریدار پرداخت نماید. اگر در تعیین این ارقام اختلافی حاصل شود، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک خواهد بود.

  نکات حقوقی