اگر در مطالبه وجه چک حکم غیابی صادر شده، دادگاه برای صادرکننده چک حق واخواهی در نظر گیرد و او از حکم مطلع شده، تقاضای واخواهی نماید. ابتدا باید از دادگاه درخواست قبولی واخواهی کند. اگر دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر کرد، رسیدگی ادامه میابد. تقاضای صدور قرار قبولی واخواهی، و خود واخواهی از حکم غیابی در یک دادخواست انجام میشود.

  نکات حقوقی