اگر زوج بتواند اثبات کند که همسرش در زمان عقد ازدواج نابینا بوده است یا به لحاظ جسمی قابلیت روابط زناشویی نداشته است یا حداقل توان جسمی برای انجام امور زندگی نداشته است ( زمین گیر باشد) می تواند نکاح را فسخ نماید.

  نکات حقوقی