علیرغم تصور عامه، هرگاه زن یا شوهر به قتل برسد، همسر مقتول حقی در قصاص کردن یا نکردن قاتل ندارد.

✔️البته توجه داشته باشید ، اگر حق قصاص به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد.

🔸نکته: ولی دم ، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

  کیفری