✍️سؤال
در یک پرونده اجرایی، حکم بر خلع ید متصرف به نفع احد از مالکین صادر شده و حکم صادره با خلع ید متصرف به اجراء درآمده و به دستور اجرای احکام، در ملک قفل شده و در اختیار هیچ یک از مالکین قرار نگرفته، بلکه از طرف اجرای احکام گفته شده که برای تحویل گرفتن ملک، کلیه مالکین باید توافق داشته باشند و چون چنین توافقی نیست، تکلیف مالک یا مالکینی که مایل باشند؟ شخصاً از سهم خود استفاده نمایند چیست؟

✅نظریه مشورتى شماره ۲۸۸۹/۷ - ۱۳۷۶/۵/۱۹

با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره #ملک_مشاع باقی نمی‌ماند.

🔻مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند. در صورتی که فیمابین مالکین توافق برای اداره توسط #شرکا یا شخص ثالث وجود نداشته باشد، مالک #مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و ثانیاً اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه با صدور حکم دریافت کند

  املاک