هزینه های طلاق توافقی به طور معمول شامل مواردی نظیر هزینه ثبت دادخواست، هزینه مشاوره خانواده در دادگاه، هزینه طلاق در محضر و هزینه یا حق الوکاله وکیل می باشد. با توجه به اینکه طلاق به صورت توافقی بوده، هزینه دادرسی برعهده هریک از طرفین است که دادخواست را مطرح می کند و در صورتی که دادخواست از سوی هر دو نفر ارائه داده شود این هزینه بین آنها تقسیم خواهد شد.

هزینه های معمول انجام طلاق توافقی شامل موارد زیر است :
یک. هزینه تنظیم دادخواست
دو. هزینه های ثبت دادخواست و برگهای پیوست آن در خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر دادگاههای خانواده.
سه. هزینه دادرسی
چهار. هزینه مشاوره در مراکز مشاوره خانواده .(هزینه تشخیص پرونده و هزینه مشاوره )
پنج. هزینه ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق .
شش. حق الوکاله وکیل

  خانواده