صلح عمری یعنی مالک در دفاتر اسناد رسمی ملک را به نام متصالح میکند با این قید که مالک تا زمانی که زنده هست حق استفاده از منافع مال و اجاره دادن به هر شخصی به مدت عمر خود را دارد.

  نکات حقوقی