طلبکار می تواند دادخواست مبنی بر ابطال سند رسمی تقدیم دادگاه کند و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله، به استناد ماده ۲۲۴ قانون مدنی، حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله صادر خواهد کرد

  ادله اثبات دعوا