✅ بانک ها و موسساتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث تسلیم کنند ,مگر اینکه وراث برگه انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیاتی را ارائه دهند .

🔹قابل ذکر است که بانک ها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه گواهی مالیاتی و انحصار وراثت ,به شرط آن که از تاریخ صدور گواهی فوت بیش از ٦ ماه نگذشته باشد پرداخت کنند.

  وصیت و ارث