در صورت فوت اشخاص، وراث در وهله اول نمی توانند اموال را بردارند تا اینکه ترتیب مقرر در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی رعایت گردد.

ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می دارد:

مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقرنمي شود؛ مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است.

ماده ۸۶۹ قانون مدنی بیان می دارد: حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود، از قرار ذيل است:


1)قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .

2)ديون و واجبات مالي متوفي .

3)وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده برثلث با اجازه آنها.

  وصیت و ارث