براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.
در گذشته مردم براي تغيير نامبه زحمت مي‌افتادند، متقاضيان بايددادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از خود دفاع مي‌کردند.
شوراي عالي ثبت‌احوال دستورالعملی را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام ، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام کاملا حذف شده است.
اين درخواست‌ها در کميته ويژه‌اي با عنوان «کميته نام» که درسازمان ثبت احوال تشکيل شده، رسيدگي مي‌شود و در صورتي که مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت مي‌شود.
برخی ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام:
تغيير نام‌هاي کم‌اقبال با فراواني کم به نام‌هاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه کردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و ياحذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغيير نام است.
اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امکان تغيير آن به نام‌هاي مناسب ايراني وجود دارد.
همچنین تشکيل کميته مشورتي نام در 31 استان کشور، که اعضاي آن را هيات علمي دانشگاه‌ها با مدارک تحصيلي دکتراي زبان‌شناسي و ادبيات فارسي که با ويژگي قوميت‌هاي مختلف در استان‌هاي خاص آشنا هستند، تشکيل می شود.

  نکات حقوقی